Bli medlem

Nyheter

Høring av kommuneplanens samfunnsdel

Publisert

Kommuneplanens-samfunndel-360x222
Samfunnsdelen inneholder de langsiktige målene for utviklingen av karmøysamfunnet og kommuneorganisasjonen. Den er kommunens overordnede strategiske styringsverktøy og legger føringene for fremtidige valg og prioriteringer. Den er et felles veikart som presenterer kommunens prioriterte satsningsområder, og setter overordnede mål for mer detaljerte planer, strategier, budsjetter og politiske enkeltsaker.
Som det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer og sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet, vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skulle utgjøre rammeverket for vår egen samfunnsdel. Gjennom politisk styring og ledelse, og en bred og inkluderende medvirkningsprosess, har Karmøy kommune vedtatt én visjon og syv prioriterte satsningsområder.
VISJON: Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune.
Visjonen er en fremtidsrettet beskrivelse av hva som skal prege våre prosesser, vurderinger, beslutninger og retningsvalg. Visjonen understreker at samfunnet ikke utvikles av kommunen alene, men gjennom samskaping og samarbeid. Kommunen ønsker å skape et stort og felles vi. Videre skal bærekraft gjennomsyre alt vi foretar oss: samfunnsdelen sikrer at bærekraft ikke blir noe vi av og til tar hensyn til, men blir selve rettesnoren for all kommunal virksomhet. På den måten blir bærekraft både mål og middel for ønsket samfunnsutvikling. I tillegg har FNs bærekraftsmål og vår egen samfunnsdel et felles prinsipp om at «ingen skal etterlates» (Leaving no one behind): Samtlige syv satsningsområder bidrar til økt inkludering gjennom et fokus på sosialutjevning, livskvalitet, folkehelse, å minske forskjeller og levekårsutfordringer, å sørge for at alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsgrad eller legning får samme mulighet til å delta i samfunnet.
Les mer her hvis du vil være med på folkemøter om kommuneplanens samfunnsdel

Kom med innspill innen 24. januar 2022

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har pågått i over ett år, og er nå klar for et offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtok 15.11.21 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030, til høring. Dette gjøres nå etter plan- og bygningsloven § 11-14. Høringsperioden strekker seg fram til mandag 24. januar 2022. Du kan gi dine innspill på følgende måter. E-post og brev må merkes med (20/25990): Post: Karmøy kommune Rådhuset postboks 167 4291 Kopervik