Bli medlem

Nyheter

Karmøy – Del 4 – Kompensasjon til lokale virksomheter 2021 (ny utlysning)

Publisert

Karmøy - Del 4 - Kompensasjon til lokale virksomheter 2021 (ny utlysning) Ny søknadsfrist er tirsdag 16. november 2021, kl. 24:00 Kort om ordningen Dette er den fjerde runden hvor Karmøy kommune skal fordele statlige koronamidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunen. Totalt skal det fordeles i overkant av 3,8 millioner kroner. 1,2 millioner er allerede tildelt, og det gjenstår 2,6 millioner kroner. Virksomheter som tidligere ikke har fått tildelt kompensasjon, eller virksomheter som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, kan søke kompensasjon fra 1. januar og fram til 31. oktober 2021, (jmf. «ventilordning») Dette betyr også at virksomheter som har søkt kommunen tidligere, og fikk avslag fordi virksomheten falt utenfor ordningen, vil her få en ny mulighet å søke kompensasjon. Virksomheter som tidligere har fått tildelt kompensasjon fram til 31. august, vil kunne søke kompensasjon videre for perioden fra 1. september til 31. oktober 2021. Virksomheter som til ta inn ekstra lærlinger i høst. Lærebedrifter kan derfor søke om ekstra tilskudd for å øke antall læreplasser i egen virksomhet i perioden ut året. Dette er virksomheter har utsatt inntak av lærlinger av økonomisk årsaker som følge av pandemien. Tildelingen skjer etter søknad i portalen www.regionalforvaltning.no Ny søknadsfrist er tirsdag 16. november 2021, kl. 24:00 Bakgrunn Karmøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 3.831.000 kroner til lokale virksomheter. Mål for ordningen er: Målet med tilskuddet er a° sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak til lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Kriterier for måloppnåelse er av KMD definert slik: På nasjonalt nivå vurderer departementet målet som oppnådd dersom likviditeten (i form av dekning av ekstrakostnader og tap) bedres for det lokale næringslivet. I den grad virksomhetene får dekket dokumenterte kostnader og tap, anser departementet målet som innfridd. Se veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): (Veileder H-2496) https://www.regjeringen.no/contentassets/a80b8513fa3948e586b61a13a49d81ae/veileder-for-kommuner-som-onsker-a-bruke-den-nasjonalt-notifiserte-ordningen-for-kommunal-kompensasjonsrodning-til-lokale-virksomheter.pdf Begrensning i tildeling – bestemmelsene for «Bagatellmessig støtte» Tildelingen reguleres under Statsstøtteregelverket for «Bagatellmessig støtte». Dette betyr at virksomheten ikke kan motta støtte over 200.000 euro samlet de tre siste årene: 2021, 2020 og 2019. Hva virksomheten er tildelt tidligere, må oppgis i søknaden. Virksomheten kan ikke søke om tilskudd større enn samlet maksbeløpet. Uavhengig av bestemmelsene for «Bagatellmessig støtte», har kommunen begrenset tildeling til hver virksomhet til 200.000 kroner i denne fjerde runden. For mer informasjon, se Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/ Hvem kan søke om midler? Alle virksomheter som kan påvise ekstra kostnader eller tap for følge av strenge smitteverntiltak. Dette kan også være virksomheter som er rammet av smittetilfeller hvor ansatte må i karantene, og aktivitetsnivå må begrenses eller opphøre. Virksomheter som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene Virksomhetene må være arbeidsgiver for minst en ansatt/deltidsansatt (herunder enkeltpersonforetak hvor foretaket er arbeidsgiver) Virksomhetene må være lokalisert med adresse i Karmøy kommune Virksomheter kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dette betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i Karmøy kommune eller på andre måter være mulig a° separere virksomheten i kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket. Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter innenfor kommunen, eller som har medlemmer innenfor kommunen. Virksomheter som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel kjedehotell eller treningssenter) utenfor Karmøy kommune vil kunne søke tilskudd dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene. Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter pr. 31. desember 2019, må sørge for egenerklæring. Se bestemmelser i veilederen fra KMD. Dette gjelder ikke «mikroforetak». Det vil si virksomheter med mindre enn 10 ansatte og omsetning eller balanse som er mindre enn 200.000 euro. Kommunale foretak, eller virksomheter som eies 100 prosent av Karmøy kommune, kan ikke søke. Hva kan det søkes om? Økonomisk kompensasjon for dekke kostnader og tap som følger av pandemien. Det kan bare søkes kompensasjon for tap i perioden 01.01.2021 til 31.10.2021. Virksomheter som tidligere har fått tildeling kan søke om tap fra 01.09.2021 til 31.10.2021. Det er opp til virksomheten å definere hvilke tap som er påført, men tapene må relateres til pandemien. Det kan være kostnader til permitteringer, uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller karantenepålegg, merkostnader som følge av smitteverntiltak, eller andre kostnader og tap som følge av pandemien. Ukurans i varelager kompenseres ikke. Omsetningstap dekkes heller ikke. Her vises til nasjonale ordninger. Det forutsettes at virksomheten ikke er kompensert tidligere for samme tapet, eller blir kompensert via andre ordninger for det samme tapet. I så fall vil dette trekkes fra tildelingen. Det kan også søkes tilskudd til ekstra læreplasser som virksomheten har holdt tilbake på grunn av økonomisk usikkerhet som følge av pandemien. Virksomheten kan få tildelt inntil 5.000 kroner pr. læreplass pr. måned, fra og med september og ut året 2021 Det er ikke begrensninger på søkergrunnlaget, men maksimalt tildelingsbeløp er satt til 200.000 kroner pr virksomhet. Søknadsskjema Søknad om midler gjøres ved å fylle ut elektronisk søknad via portalen www.regionalforvaltning.no Søk opp ordningen: «Karmøy - Del 4 Kompensasjon til lokale virksomheter 2021» Hva må søknaden minimum inneholde? Foretakets navn, organisasjonsnummer, bankkonto og kontaktinfo Søknadsbeløp Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt, herunder «bagatellmessig støtte» i 2019, 2020 og 2021. Dokumentasjon av kostnader og tap. Se neste avsnitt om krav til dokumentasjon. Mangelfull dokumentasjon vil medføre avkortning av søkergrunnlaget. Krav til dokumentasjon: Søknaden må minimum inneholde regnskap for perioden 01.01 til og med 31.10.2021, eller den måneden det søkes tap i. Hvis virksomheten ikke har fått avsluttet regnskapet for oktober, og det søkes kompensasjon for tap også i oktober, kan oktober sannsynliggjøres med prognose. Beskrivelse av kostnader og tap som ikke direkte kan dokumenteres må sannsynliggjøres. Dette betyr at «beløpet» som det søkes kompensasjon for må enten dokumenteres eller sannsynliggjøres med et regnestykke som viser forutsetningene for «beløpet». For tilskudd til ekstra læreplass, må bedriften vedlegge en kort erklæring som forplikter virksomheten å ta imot et definert antall lærlinger. Hvis ansettelsen ikke finner sted, må virksomheten betale tilskuddet tilbake. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. Hvis søknaden mangler dokumentasjon etter minimumskravet, kan søknaden ikke godkjennes. Jmf. veilederen fra KMD. Søknadsfrist Søknadsfrist er tirsdag 16. november 2021, kl. 24:00 Etter behandling av søknadene vil det avgjøres det om det er midler til gode og om det vil være behov for en ny søknadsrunde. Hvordan beregnes støtten? Først vurderes søknadsgrunnlaget og dokumentasjonen. Manglende grunnlag eller dokumentasjon kan føre til en skjønnsmessig avkortning av søkergrunnlaget. Søknader med best dokumentasjon prioriteres. Tilskudd til læreplasser vil også prioriteres. Forøvrig vil rammen på 3,8 millioner kroner fordeles etter skjønn. Det gjenstår nå 2,6 millioner kroner. Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig støtte, og faller inn under regelverket for «bagatellmessig støtte». For å kunne motta midler fra kommunen, kan virksomheten ikke motta mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige i de tre siste regnskapsårene. Det er virksomheten som har ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen. Hvem behandler søknadene? Søknadene blir behandlet av et utvalg med representanter fra Karmøy Næringsråd, Skudeneshavn Næringsforening, Åkrehamn Vekst, Byen Vår Kopervik, Næringsforeningen Haugalandet, Destinasjon Haugesund & Haugalandet. Utvalget ledes av næringssjef, Per Velde i Karmøy kommune. Utvalget vurderer søknadene og gjør avveiinger mellom ordningens formål og forhåndsdefinerte kriterier, for å fordele midlene best mulig i forhold til ulempene av pandemien. Kontaktinformasjon Næringssjef i Karmøy kommune, Per Velde: per.velde@karmoy.kommune.no (mobil 950 14 278) Eller deres kontaktperson i næringsforeningene som deltar i utvalget