Rasmus Tønnessen, historien fra New Bedford

Her er et bilde av informasjonstavlen ved siden av minnesmerket

Link til PDF informasjonstavle

Link1 til åpningstale Aleksander Hauge

Link2 til avduking av minnesmerke v/Aleksander Hauge

Bilder fra åpningen 12. mai 2018

Bidragsytere til minnesmerket

NORSK

Rasmus Tønnessen

Med intet å miste ved å forlate Norge, innvandret Rasmus i 1929 til USA. Han dro til New York og fisket der i 4-5 år. Han flyttet deretter til byen New Bedford hvor han møtte sin fremtidige kone, Sarah Viola Mary Ellis, også kjent som Sally. I 1934 giftet Sarah og Rasmus seg og ble ikke bare livspartnere, men også forretningspartnere. Deres personligheter komplimenterte hverandre gjennom hele sin virksomhet. Rasmus var en reservert mann med få ord, og Sarah var mer tilbøyelig til å si det hun mente. Begge var ekstremt sjenerøse. Sarah var datter av en irsk innvandret mor og en yankee far. Sarah jobbet daglig ved siden av Rasmus, frem til slutten av 50-tallet. Hennes søstre, Dorothy og Olivia jobbet også med Rasmus. Sara besøkte også Karmøy noen ganger med Rasmus.

Rasmus begynte å selge mat til fiskebåtene fra kjelleren til sin kones tante. På dette tidspunktet fisket Rasmus fortsatt, og Sarah holdt virksomheten i drift. Han hadde en butikk på North Front Street i New Bedford men de flyttet til 108 Front Street, som er nåværende beliggenhet for New Bedford Supply Co. Inc. Etter å ha leid deler av tre bygninger på Front Street, Center Street og Hamilton Street, kjøpte Sarah og Rasmus de tre bygningene, som utgjør det eksisterende New Bedford Ship Supply Co., Inc. Til tross for at han var ny innvandrer, var Rasmus veldig fremsynt og åpnet derfor en skipshandel for å selge utelukkende til fiskebåter. Butikken solgte mat, personlig utstyr til fiskere, og til slutt garn og marin maskinvare til båttrailere og kamskjellbåter. På 50-tallet begynte New Bedford Ship Supply Co., Inc å lage sine egne kamskjellposer, og på et tidspunkt hadde de 5 syersker som sydde poser. Rasmus slipte sine egne kamskjellkniver og skar også kjøtt. Da fjernsynet kom ut, solgte Rasmus også TV apparater i butikken. Han startet også et reisebyrå for bestilling til norsk-amerikanske linjebåtbilletter og flybilletter. Byrået ble opprettet primært for å imøtekomme Karmøybuer. Rasmus var født selger og forretningsmann. Hans innovative tenkning og hardt arbeid gjorde Rasmus og bedriften til en suksess. Rasmus jobbet side om side med sine arbeidere, ingen jobb var for liten for ham.

På 40-tallet kom broren til Rasmus, Magne til New Bedford og jobbet med ham i butikken. Magne tok seg av matavdelingen. Han gjorde alt på bestilling og organiserte all levering av matordrene til båtene. Han hadde tre grupper med tre menn i hver gruppe til mannskap og flere lastebiler leverte til båtene. Magne ble en legende på New Bedford Ship Supply Co., Inc. Han hadde en vennlig utadvendt personlighet og var Rasmus sin høyre hånd. I 1970 døde dessverre Magne av et kraftig hjerteinfarkt. Magnes død var et stort tap for Rasmus og de andre ansatte, og selvsagt også for det arbeidet Magne hadde ansvar for..

På 50- og 60-tallet var det mange norske fiskere i New Bedford-området. Det var gode tider i New Bedford. Mange nordmenn bodde i pensjonater og fikk posten levert til New Bedford Ship Supply Co., Inc. De samlet seg i butikken, og det ble derfor en møteplass. Om morgenen var det veldig travelt med fiskere som kjøpte personlig utstyr når de skulle ut for å fiske. Mange av mannskapene var fra Karmøy. Butikken hadde mange norske produkter som gjorde at mennene følte seg hjemme. Butikken hadde norsk snop, Norske Tidene avis, fiskeboller, fiskepudding, pølser, sild og norsk brød fra et lokalt norsk bakeri. Rasmus kjøpte en oppskrift på pølse fra Norge og hadde et lokalt kjøttfirma som gjorde pølsene eksklusivt for New Bedford Ship Supply Co.; Inc. Også i dag blir pølsene laget flere ganger i året, ved hjelp av samme oppskrift.

New Bedford Ship Supply Co, Inc. var et one-stop-kjøpesenter for fiskerne. Butikken var kjent for å ha god kvalitet og fersk mat. Frisk melk og meieriprodukter ble levert daglig, noen ganger to ganger om dagen, for å imøtekomme kundene. Det var alltid ferskt brød fra bakeriet. Butikken hadde to slaktere som kuttet og pakket kjøttet. Alle produktene ble hentet fra lokale leverandører.

Rasmus skjønte at mange Karmøybuer ønsket å komme til Amerika, for å få jobb og trives i sitt nye land. Derfor sponset Rasmus utallige Karmøybuer slik at de kunne få jobb i USA. Noen var slektninger, og mange var venner og venner av venner. I tillegg ville han gi personlig kreditt til alle fiskere, slik at de kunne kjøpe utstyr for å fiske. Rasmus visste at fiskeren ville betale regningene sine etter turen. Rasmus har som kjent vært sjenerøs og gitt kreditt og økonomisk støtte til nordmenn og ikke-nordmenn. Han lot folk få den amerikanske drømmen oppfylt ved å starte sine egne virksomheter. Kreditt ble gitt til nye båtinnehavere samt fiskerelaterte virksomheter. Rasmus hadde en visjon om å tilby nye båter ubegrenset kreditt for første utrustning av båten. Disse virksomhetene ble velstående som et resultat av Rasmus sin generøsitet. Dette gjorde at fiskerne og deres bedrifter blomstret. Han hadde tro på folk og var behjelpelig med å hjelpe andre. Rasmus elsket å se andre lykkes på grunn av sitt eget harde arbeid og besluttsomhet, derfor var han villig til å hjelpe dem med å nå sine mål. På grunn av Rasmus sin upretensiøse, reserverte måte, ba han sjelden om betaling. Han var avgjørende for suksessen til mange i det norske fiskefellesskapet og andre i fiskebransjen, og deres lojale støtte i sin tur bidro også til Rasmus fikk en langsiktig suksess. Det var en toveis måte der flere fikk suksess.

I løpet av årene ble mange nye båter bygget. Rasmus arrangerte møter med mat og drikke for alle sine kunder som hadde planer om bygging eller kjøp av nye båter. Mange av lanseringene var i delstaten Maine, og Rasmus kjørte all mat og forsyninger opp til lanseringene selv. Dette var en stor fest og feiring for bransjen og de involverte familier.

Rasmus var også veldig aktiv og støttet sin kirke, Trinity Lutheran Church. Han og hans bror Magne, fungerte begge som presidenter i kirken. Hans støtte nådde alle aspekter i menigheten. For eksempel hver jul laget og leverte Rasmus poser med frukt og godteri til alle barna på kirkens søndagsskole. New Bedford Ship Supply Co., Inc. var alltid en sjenerøs supporter av alle kirkens funksjoner, inkludert den årlige basaren, juleprogrammene og den årlige søndagskole pikniken. Denne tradisjonen for støtte fortsetter den dag i dag. På begynnelsen av 50-tallet kjøpte Rasmus og Sarah en eiendom i vannkanten på Sconticut Neck i Fairhaven. I orkanen i 1954 ble sommerhuset dessverre ødelagt. Rasmus og Sarah bygde da et fast hjem på den tilstøtende eiendommen. Rasmus elsket dette hjemmet og beliggenheten, med utsikt over New Bedford Havn. Han kunne se fiskebåtene komme og gå, mens han og Sarah satt ute ved havet. Lørdager spilte Rasmus kort med sine norske og amerikanske venner. Rasmus var også vert for den tradisjonelle søndagskole pikniken i sitt hjem og de leverte også mye av maten. Sarahs søster, Dorothy og hennes ektemann, Johan Johannessen og deres to barn, Harriet Ane og Sigurd, bodde i nabohuset. Kanskje derfor fikk de to familiene et veldig nært forhold. Harriet jobbet hos New Bedford Ship Supply Co., Inc. Fra hun var ganske ung, og hun reiste ofte til og fra jobb med sin onkel Rasmus. Hun fortsatte å jobbe i butikken i alle ferier, og etter skolen hver dag. I år 2000, etter Sarahs død, arvet Harriet New Bedford Ship Supply Co., Inc fra Rasmus og Sarah. Rasmus sin mor Tilla, reiste også en eller to ganger til Amerika om sommeren for å besøke Rasmus og Sarah og tilbringe tid i hjemmet deres på stranden. Eiendommen ved havnen var et fredelig og  lykkelig sted for Rasmus, han likte seg hjemme helt til sin død i 1991.

Rasmus var en søyle i samfunnet. Et aktivt medlem av Trinity Lutheran Church, og Sons of Norway, han var en stor gjennomtenkt mann. Hans godhetstiltak ble aldri gjort for å få gjengjedelse, men Rasmus var ekstremt takknemlig for personlige gaver, uansett hvor små de var. I 1994 ble Tønnessen Park åpnet, av en føderal representant til ære for Rasmus sitt minne. Sarah var meget glad for at myndighetene anerkjente Rasmus sitt arbeid ved å lage denne minneparken. Parken ligger i New Bedford ved vannkanten på tvers av veien fra New Bedford Ship Supply Co., Inc. Gjennom sitt liv, så lenge helsen tillot det, fortsatte Rasmus å reise til Norge noen få uker i løpet av sommeren og bodde hos søsteren Tilly på Karmøy. Han var kontinuerlig oppmerksom på sine norske røtter og verdsatte alltid muligheten Amerika ga til ham.

ENGELSK

Rasmus Tonnessen

With nothing to lose by leaving Norway, in 1929 Rasmus immigrated to the United States. He initially went to New York and fished there for 4-5 years. He then moved to the city of New Bedford where he met his future wife, Sarah Viola Mary Ellis, also well known as Sally. In 1934 Sarah and Rasmus married and became not only life partners but also business partners. Their personalities complimented each other throughout their business. Rasmus was a reserved, stoic man of few words and Sarah was more apt to speak her mind. Both were extremely generous. Sarah was the daughter of an Irish immigrant mother and a Yankee father. Sarah worked side by side on a daily basis with Rasmus, up until the late 50´s. Her sisters, Dorothy and Olivia also worked with Rasmus. Sarah also visited Karmøy a few times with Rasmus.

Rasmus started selling food to the fishing boats out of his wife Sarah´s aunt´s basement. At this time, Rasmus was still fishing, and Sarah kept the business in operation. He next had a store on North Front Street in New Bedford and finally moved to 108 Front Street, which is current location of New Bedford Supply Co. Inc. After renting portions of three buildings on Front Street, Center Street and Hamilton Street, Sarah and Rasmus purchased the three buildings, which make up the existing New Bedford Ship Supply Co., Inc. In spite of being a new immigrant, Rasmus had the foresight to open a ship chandlery to sell exclusively to fishing boats. The store sold food, personal gear for the fisherman, and eventually nets and marine hardware for boat draggers and scallop boats. In the 50´s New Bedford Ship Supply Co., Inc started making their own scallop bags and at one point they had 5 stitchers sewing bags. Rasmus grinded his own scallop knives and also cut meat. When televisions first came out Rasmus even sold those. He also started a travel agency to book Norwegian- American Line boat tickets and airplane tickets. The agency was created primarily to accommodate the Karmoybuer. It is clear that Rasmus was born salesman and business man. His innovative thinking and hard work made Rasmus a success. Rasmus worked side by side with his workers, no job was too small for him.

At some point in the 40´s Rasmus brother, Magne, followed Rasmus to the New Bedford to work with him at the store. Magne managed to the food dept. He did all the ordering and organized all the delivering of the food orders for the boats. He had three, three men crews and several trucks delivering to the boats. Magne became a fixture at New Bedford Ship Supply Co., Inc. He had a friendly outgoing personality. He was Rasmus´ right hand man. In 1970 Magne died of a massive fatal heart attack. Mange’s death was a great loss to Rasmus, as well as the store.

In the 50´s and 60´s there were many Norwegian fisherman in the New Bedford Area. It was good times in New Bedford. Many Norwegians lived in boarding houses and had their mail delivered to New Bedford Ship Supply Co., Inc. They congregated at the store and it was a type of meeting place. The mornings were very busy with fisherman purchasing personal gear to go fishing. Many of the crew men were from Karmøy. The store carried many Norwegian items that made the men feel at home. The store carried Norwegian candy, Norske Tidene newspaper, fish cakes, fish pudding, pulsa, barrels of herring, and Norwegian bread from a local Norwegian bakery. Rasmus acquired a recipe for the pulsa from Norway and had a local meat company make the pulsa exclusively for New Bedford Ship Supply Co.; Inc. To this day, the pulsa is still made seasonally, using the same recipe.

New Bedford Ship Supply Co., Inc. was a one stop shopping center for fisherman. The store was known for having good quality, fresh food. Fresh milk and dairy products were delivered daily, sometimes twice a day accommodate the volume of business. There was always fresh bread from the bakery. The store had two butchers cutting meat. All the products were obtained from local vendors.

Rasmus recognized opportunity and realized that many Karmoybuer would also like to come to America for the chance to prosper. Therfore, Rasmus sponsored countless Karmoybuer to come to work in the United States. Some were relatives and many were friends, and friends of friends. In addition, he would extend personal credit to all fisherman so that they could buy gear to go fishing. Rasmus knew the fisherman would pay their bills after their trip. As is well known, Rasmus gave generous credit and financial support to Norwegians and non-Norwegians. He allowed people to obtain the American dreams by starting their own businesses. Credit was given to new boat owners as well as fishing related businesses. Rasmus had a history of offering new boats with limitless credit for initial outfitting of the boat. These businesses became prosperous as a result of Rasmus´ generosity. In turn, fishermen prospered. He had fait in people and was comfortable helping others. Rasmus loved to see others succeed because of their hard work and determination, therefore he was willing to help them achieve their goals. Due to Rasmus´ unassuming, reserved manner, he rarely asked for payment. He was crucial part of the success of many of the Norwegian fishing community and others in the fishing business, and their loyal support in turn, also contributed to Rasmus´ long term success. It was a two way street.

Over the years, many new boats were being built. Rasmus hosted the launch parties with food and drink for all his customers. Many of the launchings were in the state of Maine and Rasmus would drive all the food and supplies up to the launchings, himself. This was a big party and celebration for the industry and families involved.

Rasmus was also very active and supportive of his church, Trinity Lutheran Church. He and his brother Magne, both served as presidents to the church. His support reached all aspects of the congregation. For example, every Christmas Rasmus made and supplied bags of fruit and candy to all the children of the church Sunday school. New Bedford Ship Supply Co., Inc. always was a generous supporter of the all church functions, included the yearly bazar, Christmas programs, and the yearly Sunday school picnics. That tradition of support continues to this day.

In the early 50´s Rasmus and Sarah purchased waterfront property at the end of Sconticut Neck if Fairhaven. In the ´54 hurricane the summer house was lost. Rasmus and Sarah then built a permanent home on the adjacent property. Rasmus loved this home and the location, with the view of New Bedford Harbor. He could watch the fishing boats coming and going, while sitting by the ocean. Saturdays it was the location of the weekly card games with his Norwegian and American friends. In the early days, Rasmus hosted the traditional Sunday school picnics at his home and supplied much of the food. Sarah´s sister, Dorothy and her husband, Johan Johannessen and their two children, Harriet Ane and Sigurd, lived next door. Perhaps for this reason, Rasmus became very clos to their family. Harriet worked at New Bedford Ship Supply Co., Inc. from an early age and she would often travel to and from work with her Uncle Rasmus. She continued to work consistently at the store on all vacations and summer and after school every day. In 2000, upon Sarah´s death, Harriet inherited New Bedford Ship Supply Co., Inc from Rasmus and Sarah. Rasmus´ mother, Tilla, also traveled once or twice to America during the summers to visit Rasmus and Sarah and spend time at the beach front home. His waterfront property was a happy, peaceful place for Rasmus and he enjoyed the home until his death in 1991.

Rasmus was a pillar of the community. An active member of Trinity Lutheran Church, and the Sons of Norway he was tremendously, thoughtful man. His acts of kindness were never done for recognitions, yet Rasmus was extremely appreciative of any personal gifts, no matter how small. However, in 1994 Tonnessen Park was dedicated by a Federal Representative in honor of Rasmus´ memory. Sarah attended the dedications to acknowledge the special recognition. The park is located in New Bedford on the waterfront appropriately across the way from New Bedford ship Supply Co., Inc. Throughout his life, as his health allowed, Rasmus continued to travel to Norway a few weeks during the summers and stayed with his sister, Tilly on Karmoy. He was continually mindful of his Norwegian roots and always appreciated the opportunity America gave to him.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies